Akdeniz Üniversitesi

DUYURULAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

....................

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

MERKEZ YÖNETMELİĞİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama

Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde  1- 04.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 Sayılı Kanunla Değişik 7’inci maddesinin (d) bendinin (2) nolu alt bendine göre Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Akdeniz Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulmuştur.

Amaç

Madde  2- Merkezin amacı; Eğitim Teknolojilerinde bilgi üretimine yönelik olanaklar hazırlamak, çalışmalar ve araştırmalar yapmaktır.

Tanımlar

Madde  3- Bu yönetmelikte geçen;

“Merkez”, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezini,

“Müdür”, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü’nü ifade eder.

Merkezin Faaliyetleri

Madde  4- Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar.

a) Her düzeyde insanın, öncelikli olarak Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanlarının, eğitim teknolojileri konusunda gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapma, yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, eğitim teknolojisi konusunda bülten, dergi, bilimsel dergi, kitap gibi sürekli yayın etkinlikleri yapmak.

b) Eğitim Teknolojileri alanlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, kuruluşlarca bu konularda yapılan projelere yardımcı olmak ve destek sağlamak.

c) Eğitim Teknolojisi konusunda disiplinler arası araştırma projeleri geliştirilmesine ve uygulamaya aktarılmasına koordinatörlük yapmak ve yardımcı olmak.

d) Eğitim Teknolojileri konusunda araştırma ve geliştirme çalışmalarının çağdaş düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak.

e) Eğitim Teknolojileri konusunda çalışan araştırmacılara istedikleri  bilimsel olanaklar ölçüsünde yardım ve destek sağlamak.

f) Eğitim Teknolojisi konusuna ilgi duyan öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek ve öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve olanaklar sağlamak.

g) Araştırmacılararası bilimsel proje yarışmaları düzenleyerek bilimsel çalışmaları teşvik etmek.

h) Yurtiçi ve dışındaki benzer kuruluşlarla amacına yönelik ortak çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak .

ı) Gerekirse yukarıdaki hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla kendi döner sermaye işletmesini oluşturmak.

M-61

Merkezin Organları

Madde  5- Merkezin Organları Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulu’ndan oluşur.

Müdür ve Görevleri

Madde  6- Merkez Müdürü, Eğitim Teknolojileri ile ilgili merkezin amaçları konusunda çalışmalarıyla temayüz etmiş kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından seçilerek 2 (iki) yıl için atanır. Süresi biten Müdür tekrar atanabileceği gibi, gerek duyulduğu zaman görev süresi dolmadan atanmasındaki usule göre görevden alınabilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu üyelerinden birini Müdür Yardımcısı olarak seçer. Müdürün yokluğunda yardımcısı kendisine vekalet eder. Göreve vekalet 6 aydan fazla sürerse yeni bir Merkez Müdürü atanır.

Merkez Müdürünün Görevleri:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Rektörlüğe sunulmak üzere Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak.

d) Yıl sonlarında ve istendiğinde Rektörlüğe Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

e) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevlerini yapmak.

g) Yurtiçi ve yurtdışı benzeri araştırma merkezleri ile işbirliği yapma çalışmalarını yürütmek.

h) Araştırma ve eğitim ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

Yönetim Kurulu ve Görevleri

Madde 7- Yönetim Kurulu Müdür dahil 5 (beş) kişiden oluşur. Diğer üyeler merkezin çalışma alanları ile ilgili, tam gün çalışan, Müdürün önereceği iki misli Öğretim Elemanı aday arasından rektör tarafından seçilerek 2 (iki) yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Görev süresi sona eren üyenin yerine atanan üye, üyelik süresinin kalanını tamamlar. Yönetim kurulu Merkez Müdürünün çağrısı ile en az ayda bir kez toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit olması halinde Merkez Müdürünün oyu belirleyici olur.

Yönetim Kurulunun Görevleri:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yıllık çalışma, plan ve programlarını hazırlamak,

b) Merkeze intikal eden projelerin bilimsel yönünü inceleyecek danışman gruplarını tespit etmek,

c) Danışmanların yeterli bulduğu veya Araştırma Fonu tarafından desteklenmesine karar alınmış araştırma projelerinin, müracaat sırasına göre merkez olanaklarında yararlanmasını karar bağlamak.

d) Merkeze başvuran ya da Merkez olanaklarıyla gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar arasından, o yıl teşvike layık görülenleri belirlemek,

e) Merkezin bütçe olanaklarını dikkate alarak verilecek teşvik ödülünün miktarı ve sayısını belirlemek.

f) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan yıllık bütçeyi, Rektörlüğe sunulmak üzere karara bağlamaktır.

Mali Konular

Madde 8- Merkezin Gelir ve Giderleri;

M-62

Merkezin Gelirleri:

a) Bütçe ile verilecek ödenekler,

b) Benzeri araştırma ve uygulama merkezlerinden, şahıslardan, diğer kurum ve kuruluşlardan sağlanan yardımlar ve her türlü bağışlar,

c) Her türlü eğitim, öğretim ve kurs faaliyetleri ile ilgili hizmetlerden alınan ücretler,

d) Yapılan projelerden, işletilen tesislerden ve yapılan işlerden elde edilen gelirler,

e) Döner Sermaye ve dernek gelirleri,

f) Yayın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden oluşur.

Merkezin Giderleri:

a) Yönetim Giderleri.

b) Eğitim ve öğretim faaliyetleri giderleri.

c) Bütçe giderleri.

d) Telif, danışmanlık, yayın, ödül ve tanıtma giderleri.

e) Yapılan projeler, işletilen tesislere ve taşıtlara ait giderler.

f) Yönetim Kurulu Kararları gereğince yapılacak diğer giderlerdir.

İta Amiri

Madde 9- Merkezin İta Amiri Rektör’dür. Rektör İta Amirliği yetkisini tamamen ya da kısmen Merkezin gözetimi ile görevlendireceği Rektör Yardımcılarından birine veya Merkez Müdürüne devredebilir.

Diğer Hükümler

Madde 10- Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulama kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Eğitim Teknolojileri  Araştırama ve Uygulama Merkezi’nin malıdır.

Madde 11- Merkezin adı uluslararası kullanımda “Educational Technologies, Research And Application Center of Akdeniz University” olarak ifade edilir.

Madde 12- Merkezin kısa adı AETAM olarak anılır.

Madde 13- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 14- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- Bu yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektör’ü yürütür.

06.01.1998 tarih ve 23222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sayfa Özeti: MERKEZ YÖNETMELİĞİ

Anahtar Kelimeler: